Samtykkeerklæring og personoplysninger

 

SAMTYKKEERKLÆRING, GÆLDENDE REGLER OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Som klient hos Encounter underskriver du en Samtykkeerklæring, som tillader Encounter at behandle dine persondata (navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-mail) i forbindelse med behandling og rådgivning, journalføring samt til at opbevare disse oplysninger. Samtykkeerklæringen omfatter desuden “Gældende regler for konsultationer hos Encounter”. Du kan læse mere om samtykkeerklæring og gældende regler nedenfor.

Nederst på denne side kan finder du desuden uddybende “Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger som klient i Encounter”.

Samtykkeerklæring

 • Jeg har pligt til at kontakte Encounter, hvis der skulle opstå ændringer af navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

 • Jeg giver desuden samtykke til, at Encounter, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig, i det omfang dette er nødvendigt for behandling og rådgivning.

 • Jeg er bekendt med, at Encounter skal opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år.

 • Jeg forstår, at jeg til enhver tid kan trække nærværende samtykke tilbage. Det kan ske skriftligt ved brev eller mail til Encounter.

 • Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Gældende regler for konsultationer hos Encounter

 • Persondata opbevares forsvarligt og vil ikke blive overdraget til tredjepart. I tilfælde af at betalingsbetingelser ikke overholdes, vil overstående oplysninger blive overdraget til tredjepart for inddrivelse af vores tilgodehavende. Hvis du er henvist gennem en sundhedsforsikring, kan Encounter dele dine persondata med denne på baggrund af eventuel utilfredshed med forløbet eller af andre relevante årsager.

 • Psykologerne hos Encounter er underlagt de gældende etiske regler for nordiske psykologer. Disse omhandler bl.a. tavshedspligt og forsvarlig opbevaring af klienters journaler.

 • Du har som klient altid ret til at se din journal. I journalen findes en kort gennemgang af de emner, som er behandlet i terapien.

 • Hvis du kommer for sent til terapi, afsluttes konsultationen til aftalt tid.

 • Encounter forbeholder sig retten til at optage sessioner for at kvalitetssikre terapien i forbindelse med supervision, eller under særlige omstændigheder, hvor det vurderes nødvendigt.

 • Encounter prioriterer terapeutisk kvalitet samt videreuddannelse for vores psykologer – i den forbindelse kan der forekomme observerende psykologer under session – dette sker dog kun med klientens accept.

 • Afbud til en aftalt konsultation skal ske senest kl. 14.00 dagen i forvejen – også i weekender og ferier. Afbud kan kun ske direkte på Encounters tlf./tlf.svarer 70602021 – afbud via sms er ikke gyldig.

 • Udebliver du fra en konsultation eller melder for sent afbud betales fuld takst for konsultationen (dette gælder også ved sygdom). Hvis du følger et pakkeforløb betalt af din sundhedsforsikring, vil en udeblivelse eller for sent afbud medføre, at forløbet forkortes med én konsultation. Betaling for udeblivelse er personlig og vil ikke blive videre faktureret til evt. forsikringsordninger.

 • Når du melder afbud til en konsultation eller ønsker at stoppe et forløb, skal du samtidig gøre opmærksom på, om der er flere end én aftale, du ønsker at afmelde.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger som klient i Encounter

1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Encounter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Encounter Aps
Sjæleboderne 2, 3.th • 1122 København K
www.encounter.dk
CVR-nr.: 38358596
Vi er ikke etableret udenfor EU.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Vi har ingen databeskyttelsesrådgiver, men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold.

 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.

 • Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr samt din journal. Vi har ikke andre personoplysninger om dig.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.